Statut

STATUT


STATUT SPÓŁKI (tekst jednolity.)

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: „PBS Finanse Spółka Akcyjna”.

2. Spółka może używać skrótu firmy: „PBS Finanse S.A”.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Sanok.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach organizacyjnych.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 4

1. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Chów i hodowla zwierząt,

2) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

3) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa,

4) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,

5) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

6) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,

7) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,

8) Sprzedaż hurtowa skór,

9) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,

10) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,

11) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

12) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

13) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

14) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

15) Transport drogowy towarów,

16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

17) Działalność holdingów finansowych,

18) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

19) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

20) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

21) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,

22) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

23) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

24) Działalność prawnicza,

25) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

26) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

27) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,

28) Badanie rynku i opinii publicznej.

.III. Kapitał Spółki.

§ 5.

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.265.600 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 10.452.000 (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 2,80 (dwa złote osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:

1) 240 (dwieście czterdzieści) akcji imiennych oraz 77.260 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A,

2) 240 (dwieście czterdzieści) akcji imiennych oraz 77.260 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B

3) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C,

4) 166.000 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii D,

5) 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E,

6) 1.300.000 ( milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F,

7) 5.226.000 (pięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii G.

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez zwiększenie wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również poprzez przeniesienie do niego środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego, a także z zysku netto. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze zamiany obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na akcje Spółki. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

3. Akcje mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Szczegółowe warunki umarzania akcji określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4. Do chwili wyemitowania akcji przeznaczonych dla osób fizycznych i prawnych spoza kręgu akcjonariuszy, prawo do nabycia akcji imiennych przysługuje wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom.

5. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej. Uzyskanie skutecznego zezwolenia na przeniesienie własności akcji imiennych wymaga określenia warunków ich zbycia. Rada Nadzorcza wydaje zgodę w ciągu 60 dni od daty zgłoszenia zamiaru przeniesienia własności akcji imiennych.

6. W razie odmowy zezwolenia Rada Nadzorcza w terminie miesiąca, licząc od dnia zawiadomienia zbywcy o odmowie, obowiązana jest wskazać nabywcę, który zapłaci za pośrednictwem kasy Spółki cenę żądaną przez sprzedającego. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, albo jeżeli wskazany nabywca nie zapłaci ceny w ciągu czternastu dni od jej ustalenia, akcja może być zbyta bez ograniczeń.

IV. Organy Spółki

§ 6.

1. Władzami Spółki są:

1) Zarząd Spółki,

2) Rada Nadzorcza,

3) Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Organów Spółki wykonując swoje obowiązki są obowiązani działać zgodnie zprzepisami prawa, niniejszego statutu oraz innych regulacji wewnętrznych Spółki, kierując się interesem Spółki, interesem grupy kapitałowej w skład której Spółka wchodzi, przy uwzględnieniu prawnie chronionych interesów akcjonariuszy Spółki oraz pozostałych interesariuszy Spółki, w tym interesem podmiotu wobec którego Spółka posiada status jednostki zależnej w znaczeniu o jakim mowa w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

A. Zarząd

§ 7.

1. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd Spółki w liczbie nie większej niż trzy osoby, powołując jednocześnie Prezesa, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, na okres wspólnej kadencji . 2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z zastrzeżeniem § 7[1]. Kadencja rozpoczyna się od dnia następnego po powołaniu, a czas jej trwania oblicza się według przepisów prawa cywilnego. 3. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. 4. W granicach określonych w ust. 1 liczebność Zarządu określa każda liczba osób piastujących mandat członka Zarządu.

§ 7[1]

1. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka Zarządu. 2. Jeśli walne zgromadzenie, o jakim mowa w ust. 1 odbyło się przed upływem kadencji, kadencja ulega skróceniu do dnia odbycia tego zgromadzenia.

§ 8.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą, albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 9.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu.

2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem, którego wartość przekraczającą jedną dziesiątą część kapitału zakładowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo członka Zarządu i prokurenta, albo dwóch prokurentów łącznie.

§ 10.

1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

2. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

3. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.

B. Rada Nadzorcza.

§ 11.

1. 1.Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 ( siedmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji, z zastrzeżeniem § 11[1]. Kadencja rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu wyboru, a czas jej trwania oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, dwóch Zastępców i Sekretarza. 3. W granicach określonych w ust. 1 liczebność Rady Nadzorczej określa każda liczba osób piastujących mandat członka Rady Nadzorczej

§ 11[1]

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka Rady Nadzorczej. 2. Jeśli walne zgromadzenie, o jakim mowa w ust. 1 odbyło się przed upływem kadencji, kadencja ulega skróceniu do dnia odbycia tego zgromadzenia.

§ 12.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki, działając zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

2. Przewidziane Kodeksem spółek handlowych i Statutem zadania, Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego, również stałego, wykonywania czynności nadzorczych. Czynności nadzorcze można wykonywać, bądź brać udział w ich przeprowadzaniu wyłącznie osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach należy:

a. Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,

b. Opiniowanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów produkcji i sprzedaży Spółki, planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju, struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,

c. Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,

d. Wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w rocznych planach Spółki, na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz innych obciążeń majątku Spółki,

e. Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki,

f. Rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw przekazywanych pod obrady Walnego Zgromadzenia.

g. Udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.

h. Zatwierdzanie wszelkich wydatków inwestycyjnych lub remontowych powyżej 100.000 ( sto tysięcy) złotych i. Wyrażanie zgody na transakcje nabywania akcji, obligacji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach oraz dokonywanie innych inwestycji w instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli transakcja ta spowoduje przekroczenie lub pogłębienie zaangażowania kapitałowego w jeden podmiot lub grupę podmiotów (jednostek powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości) powyżej 3 % kapitałów własnych Spółki lub jeżeli w wyniku takiej transakcji łączna wartość wszystkich inwestycji kapitałowych przekroczy lub zwiększy ogólne zaangażowanie kapitałowe we wszelkie instrumenty finansowe powyżej 60 % kapitałów własnych Spółki.

§ 13.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, doręczone adresatowi najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem jego porządku obrad oraz obecność przynajmniej połowy składu Rady, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

2. Uchwały zapadają na posiedzeniach. Rada Nadzorcza może podejmować tylko uchwały objęte porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady biorą udział w posiedzeniu i wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.

3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także poza posiedzeniem, to znaczy w ten sposób, że wszyscy wyrażą swe zdanie na piśmie, a nikt nie sprzeciwi się temu sposobowi postępowania. Uchwałę taką podpisać może w imieniu Rady wyłącznie jej Przewodniczący. Podjęcie uchwały poza posiedzeniem należy odnotować w protokole następnego posiedzenia. 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 14.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 15.

W przypadku, gdy wskutek ustąpienia, śmierci lub innej przyczyny liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa od 5 osób, Zarząd w ciągu 90 dni – licząc od daty wystąpienia jednej ze wskazanych powyżej okoliczności – zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

C. Walne Zgromadzenie.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 3. Innym podmiotom przysługuje prawo zwołania walnego zgromadzenia w przypadkach i na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. 4. Tryb zwoływania walnego zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 17.

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

5. Uchwała co do zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa bez wykupu akcji, może być podjęta większością 3/4 głosów przy obecności osób, przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

6. Uchwały co do emisji obligacji, zmiany Statutu, zbycia przedsiębiorstwa, zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, połączenia Spółek i rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych.

7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

8. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 18.

1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) Wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki,

2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

3) Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków,

4) Powzięcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat,

5) Zmiana przedmiotu działalności Spółki,

6) Zmiana Statutu Spółki,

7) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

8) Połączenie lub przekształcenie Spółki,

9) Rozwiązanie Spółki,

10) Emisja obligacji, w tym obligacji podlegających zamianie na akcje Spółki,

11) Tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia,

12) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

13) skreślony

14) Ustalanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej – w postaci wynagrodzeń miesięcznych – w granicach od pięćdziesięciu do dwustu procent średniej zakładowej w Spółce z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału,

15) Umarzanie akcji i określanie warunków tego umorzenia,

16) Zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę we

wszelkich sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.

3. Wnioski w sprawach wymienionych w ust. 1. powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

V. Gospodarka Spółki.

§ 19.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 20.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

3. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie wraz z propozycją co do podziału zysków i pokrycia strat.

§ 21.

1.Spółka tworzy następujące kapitały:

kapitał zakładowy,

kapitał zapasowy.

2.Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na dowolny cel.

§ 22.

1.Zarząd Spółki obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania akcjonariuszowi będącemu bankiem krajowym, w stosunku do którego Spółka posiadała status jednostki zależnej w znaczeniu o jakim mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 zdnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych ifirm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 cyklicznych informacji dotyczących sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki w postaci elektronicznej lub pisemnej, wformie stosownych raportów lub informacji, celem sprawowania przez taki bank czynności nadzoru nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych stosownie do przepisów ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz wykonywania obowiązków wynikających z innych przepisów prawa.

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obieg informacji pomiędzy spółkami wchodzącymi wskład grupy kapitałowej, a także wobec akcjonariusza będącego bankiem krajowym, w stosunku do którego Spółka posiada status jednostki zależnej w znaczeniu o jakim mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez Spółkę lub taki bank obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., wsprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

§ 23.

1.Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

1) odpisy na kapitał zapasowy,

2) inwestycje,

3) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,

4) dywidendę dla akcjonariuszy,

5) podwyższenie kapitału zakładowego,

6) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

2.Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

§ 24.

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w wydawnictwach przeznaczonych dla ogłoszeń spółek akcyjnych.

2. Każde ogłoszenie powinno być nadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki, w miejscach ogólnie dostępnych.