HomeFirmaAKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU

AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU

Jedynym Akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym jest Syndyk masy upadłości Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, dysponujący 6 840 465 akcji stanowiących 65,44% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 6 840 465 głosów stanowiących 65,44% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zarząd nie posiada informacji o ewentualnych transakcjach, w wyniku których mogłyby nastąpić istotne zmiany w strukturze akcjonariatu, nie posiada też informacji o innych akcjonariuszach posiadających co najmniej 5,00% udziałów w kapitale, a tym samym w ogólnej liczbie głosów.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.265.600 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 10.452.000 (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 2,80 (dwa złote osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:

1) 240 (dwieście czterdzieści) akcji imiennych oraz 77.260 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A,

2) 240 (dwieście czterdzieści) akcji imiennych oraz 77.260 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B

3) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C,

4) 166.000 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii D,

5) 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E,

6) 1.300.000 ( milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F,

7) 5.226.000 (pięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii G.