Walne zgromadzenie – 22 marca 2010 r. – szczegóły

27.02.2009

ZARZĄD BEEF SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 22 marca 2010 r. na godzinę 13.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 24 .

Porządek obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały (uchwał) w przedmiocie skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgromadzenie jest zwoływane na wniosek akcjonariuszy reprezentujących więcej, niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Poniżej Zarząd podaje zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:
1.W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 6 marca 2010 roku.

2.W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:
a) akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej, niż 23 lutego 2010 roku i nie później, niż 8 marca 2010 roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
b) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 8 marca 2010 roku i nie odebrać ich przed końcem dnia 22 marca 2010 roku. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Stanisława Drozda z Kancelarii Notarialnej w Sanoku, ul. Kościuszki 31.

3.Akcjonariusze posiadający akcje imienne są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu 6 marca 2010 roku.

4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 1 marca 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej beefsan@beefsan.com.pl.

5.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
6.Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

7.Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

8.Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej beefsan@beefsan.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
b) Spółka zamieści na swojej stronie internetowej wzór formularza pełnomocnictwa, jednakże dopuści do reprezentowania na Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treści, jeśli tylko będzie z niego wynikało:
– że udzielający pełnomocnictwa jest uprawniony do udziału
w Zgromadzeniu;
– kto jest pełnomocnikiem,
– że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by
pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał
przysługujące mu prawa
c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
d) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
g) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

9.Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Proponowany porządek obrad nie wymaga sporządzenia żadnej dokumentacji, poza charakterystyką kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, o ile będą odpowiednio wcześniej znani.

10.Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.beefsan.com.pl.

2. INFORMACJA O LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW

W dniu ogłoszenia o walnym zgromadzeniu pozostaje w obrocie 52 260 000 akcji spółki uprawniających do oddania 52 260 000 głosów na zgromadzeniu w tym:

– 52 255 200 akcji na okaziciela uprawniających do oddania 52 255 200 głosów

– 4800 akcji imiennych uprawniających do oddania 4800 głosów

3. INFORMACJA O UDZIALE W ZGROMADZENIU I WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


Zgodnie z wymogiem art.4023 § 1 pkt 5 Ksh Spółka udostępnia formularz pełnomocnictwa (do pobrania). Jego treść jest przystosowana do wymogu art. 4023 § 3 Ksh w zakresie, jaki da się pogodzić z istotą pełnomocnictwa, przedmiotem obrad zgromadzenia oraz faktem, że pełnomocnik będzie obecny na zgromadzeniu. Nie są znane obecnie kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia, członków komisji mandatowo-skrutacyjnej, członków Rady Nadzorczej. Nie wiadomo też, czy zostanie zgłoszony wniosek o odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Formularz pełnomocnictwa nie zawiera też pola dla zgłoszenia sprzeciwu, albowiem pełnomocnictwo nie jest kartą do głosowania, natomiast pełnomocnik obecny na zgromadzeniu będzie miał możliwość osobistego zgłoszenia sprzeciwu stosownie do wyniku głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Udostępniony formularz ma celu wyłącznie ułatwienie akcjonariuszom sporządzenie dokumentu, jeśli uznają go za pomocny.

Jednocześnie Spółka informuje, że dopuści do reprezentowania ma Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treści, jeśli tylko będzie z niego wynikało:
– że udzielający pełnomocnictwa jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu;
– kto jest pełnomocnikiem,
– że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał przysługujące mu prawa.

Pobierz formularz pełnomocnictwa

4. PROJEKTY UCHWAŁ


Projekty uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 22 marca 2010 roku. Projekty dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz skupu akcji własnych są autorstwa akcjonariuszy – wnioskodawców zwołania zgromadzenia.

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera …………. na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”


„Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej

Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu obrad walnego zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna w Sanoku uchwala się, co następuje: § 1
  Walne Zgromadzenie wybiera …………………………. do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”


„Uchwała Numer …..Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą “Beefsan” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 marca roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beefsan S.A. powołuje/odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana …………….

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała Numer ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą “Beefsan” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia ……………………………. roku

w sprawie: skupu akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

§1.
Na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Beefsan S.A. postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§2.
1. Ustala się następujące warunki nabycia akcji własnych Spółki:

a. liczba nabytych akcji w okresie upoważnienia wyniesie 10.452.000 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji, co oznacza, że łączna wartość nominalna nabywanych akcji wynosi 20% kapitału zakładowego Spółki,

b. nabycie akcji może nastąpić w terminie 90 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały,

c. minimalna cena nabycia jednej akcji wynosi 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy),

d. maksymalna cena nabycia jednej akcji wynosi 1 (jeden) złoty, czyli jest równoważna wartości nominalnej jednej akcji;

e. łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych,

f. nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,

g. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539
z późniejszymi zmianami); termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; W wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.

3. Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacji na temat realizacji programu skupu, określonego w niniejszej uchwale oraz do dokonania oraz opublikowania sprawozdania z realizacji skupu – po jego zakończeniu.
§3.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Beefsan S.A. upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku nabywania akcji w czasie okresów zamkniętych, zdefiniowanych w art. 159 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), winny być zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
§4.
1. Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Beefsan SA postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 10.452.000 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych.
2. Kapitał rezerwowy utworzony stosownie do ust. 1 powyżej w całości przeznacza się na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, stosownie do niniejszej uchwały, w terminie określonym niniejszą uchwałą albo do dnia zakończenia nabywania akcji.
§5.
Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały
§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Uzasadnienie
Wnioskodawcy uważają, że podjęcie takiej uchwały leży w interesie wszystkich Akcjonariuszy. Spółka posiada wystarczające środki pieniężne na jego przeprowadzenie. Zgodnie z ostatnim bilansem przekazanym w raporcie kwartalnym w dniu 13.11.2009 r. Spółka BEEFSAN S.A. posiadała 9.186.000 zł w kasie i na rachunkach bankowych oraz 3.102.000 zł w akcjach spółek notowanych na GPW. Daje to łącznie kwotę 12.288.000 zł. Maksymalny możliwy koszt skupu w proponowanym wymiarze wynosi 10.500.000 zł.


5. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.


Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.538.833 akcji, stanowiących 48,87 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 25.538.833

Liczba głosów „za” – 24.413.833

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 1.125.000

„Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej


Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu obrad walnego zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna w Sanoku uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Cecylię Poterę, Marcina Kołtuna i Jerzego Burtana do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”


W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 25.538.833 akcji, stanowiących 48,87 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów ważnych: 5.755.349

Liczba głosów „za” – 5.755.349

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0