Walne zgromadzenie – 27 maj 2010 r. – szzegóły

12.04.2010

ZARZĄD BEEF SAN ZAKŁADY MIĘSNE   SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 27 maja 2010 r. na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 24.

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
5.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2009r.
7.Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2009r.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009r.
9.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009r.
10.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku.
11.Wybór członków Rady Nadzorczej.
12.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13.Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 39.195.000,00 (trzydzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji wartości nominalnej akcji z kwoty 1 (jeden) złoty do kwoty 25 (dwadzieścia pięć) groszy w celu pokrycia straty za rok 2009 i niepokrytej straty za lata ubiegłe oraz utworzenia osobnego kapitału rezerwowego na pokrycie strat.

Stosownie do dyspozycji art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd podaje poniżej treść dotychczasowych postanowień Statutu Spółki, których zmianę zaproponuje w związku z zapowiedzianymi w pkt 12 i 13 porządku obrad sprawami, oraz treść proponowaną:
1. Dotychczasowa treść § 4:
„Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.”
Proponowana treść § 4:
„1. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo
„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Chów i hodowla zwierząt,
2) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
3) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa,
4) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
5) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
6) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,
7) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
8) Sprzedaż hurtowa skór,
9) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
10) Sprzedaż hurtowa mleka , wyrobów mleczarskich , jaj ,olejów i tłuszczów jadalnych,
11) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności , napojów i wyrobów tytoniowych,
12) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
13) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w niewyspecjalizowanych
Sklepach,
14) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
15) Transport drogowy towarów,
16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
17) Działalność holdingów finansowych,
18) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
19) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
20) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych,
21) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
22) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
23) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
24) Działalność prawnicza,
25) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
26) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
27) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
28) Badanie rynku i opinii publicznej.”

2. Dotychczasowa treść § 5 ust. 3:
„3. Akcje mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku. Szczegółowe warunki umarzania akcji określa Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
Proponowana treść § 5 ust. 3:
„3. Akcje mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Szczegółowe warunki umarzania akcji określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

3. Proponuje się skreślić § 41 i § 51 w brzmieniu:
㤠41
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) 15.11. Z Produkcja mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików.
2) 15.12. Z Produkcja mięsa z drobiu i królików.
3) 15.13. A Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi.
4) 15.13. B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa.
5) 15.81. A Produkcja pieczywa.
6) 15.81. B Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych.
7) 50.20. A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych.
8) 51.17. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych.
9) 51.18. Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub
określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana.
10) 51.19. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.
11) 51.23. Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt.
12) 51.24. Z Sprzedaż hurtowa skór.
13) 51.32. Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa.
14) 51.38. B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności.
15) 51.39. Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych.
16) 51.87. Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu
i nawigacji .
17) 51.90. Z Pozostała sprzedaż hurtowa.
18) 52.11. Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych.
19) 52.12. Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
20) 52.22. Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa.
21) 52.27. B Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych pozostała,
w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana.
22) 60.24. A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi.
23) 60.24. B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.
24) 60.24. C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
25) 63.11. C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.
26) 63.12. C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach.
27) 65.12. B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
28) 65.21. Z Leasing finansowy.
29) 65.22. Z Pozostałe formy udzielania kredytów z wyłączeniem czynności bankowych.
30) 65.23. Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.
31) 67.13. Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
32) 67.20. Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno
– rentowymi.
33) 70.11. Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
34) 70.12. Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
35) 70.20. Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
36) 70.31. Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
37) 70.32. Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
38) 71.10. Z Wynajem samochodów osobowych.
39) 71.21. Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego.
40) 71.32. Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.
41) 71.33. Z Wynajem maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego.
42) 71.34. Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.
43) 72.30. Z Przetwarzanie danych.
44) 72.40. Z Działalność związana z bazami danych.
45) 74.12. Z Działalność rachunkowo – księgowa.
46) 74.13. Z Badanie rynku i opinii publicznej.
47) 74.14. A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
48) 74.14. B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
49) 74.15. Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami.
50)74.20. A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego.
51) 74.40. Z Reklama.
52) 74.60. Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska.
53) 74.70. Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów.
54) 74.82. Z Działalność związana z pakowaniem
55) 80.42. B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
56) 90.01. Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
57) 90.02. Z Gospodarowanie odpadami.
58) 90.03. Z Działalność sanitarna i pokrewna.
59) 93.05. Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana”

㤠51
1.Ustala się wysokość kapitału docelowego w kwocie 3.570.000 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych.
2.W granicach kwoty określonej w ust. 1 Zarząd Spółki może podwyższać kapitał zakładowy w drodze jednokrotnej lub wielokrotnej emisji akcji Spółki.
3.Akcje wydawane w ramach upoważnienia określonego w niniejszym paragrafie mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
4.Uchwalając podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może, za zgoda Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
5.Akcje emitowane na podstawie paragrafu niniejszego nie mogą być przydzielane członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkom, wstępnym lub zstępnym oraz podmiotom, w których osoby te posiadają co najmniej 10 procent udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa o podobnym charakterze, chyba że akcje będą pokryte wpłatami pieniężnymi, a ich cena emisyjna nie będzie niższa, niż przeciętna cena ustalona na podstawie notowań giełdowych z ostatnich sześciu miesięcy przed podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, powiększona o 25%.
6.Ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie może nastąpić w ciągu trzech lat.”
4. Dotychczasowa treść Tytułu IV
„IV. Władze Spółki”
Proponowana treść Tytułu IV:
„IV. Organy Spółki”

5. W § 7 proponuje się dodać ustęp 4 w brzmieniu:
„4. W granicach określonych w ust. 1 liczebność Zarządu określa każda liczba osób piastujących mandat członka Zarządu.”

6. Dotychczasowa treść § 11 ust. 1:
„1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu, lecz nie więcej jak ośmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji.”
Proponowana treść § 11 ust. 1:
„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji.”.

7. Dotychczasowa treść § 12 ust. 2 i 3:
„2. Przewidziane Kodeksem handlowym i Statutem zadania, Rada Nadzorcza wykonuje
kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego, również stałego, wykonywania czynności nadzorczych. Czynności nadzorcze można wykonywać, bądź brać udział w ich przeprowadzaniu wyłącznie osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w Kodeksie handlowym należą w szczególności decyzje w sprawach:
a. Powoływania, zawieszania i odwoływania poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
b. Opiniowania opracowanych przez Zarząd rocznych planów produkcji i sprzedaży Spółki, planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju, struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,
c. Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,
d. Wyrażania zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w rocznych planach Spółki, na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz innych obciążeń majątku Spółki,
e. Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki,
f. Rozpatrywania wszelkich wniosków i spraw przekazywanych pod obrady Walnego Zgromadzenia.
g. Udzielania zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.
h. Zatwierdzania wszelkich wydatków inwestycyjnych lub remontowych powyżej 100.000 ( sto tysięcy) PLN.”
Proponowana treść § 12 ust. 2 i 3:
„2. Przewidziane Kodeksem spółek handlowych i Statutem zadania, Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego,
również stałego, wykonywania czynności nadzorczych. Czynności nadzorcze można wykonywać, bądź brać udział w ich przeprowadzaniu wyłącznie osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w Kodeksie
spółek handlowych należą w szczególności decyzje w sprawach:
a. Powoływania, zawieszania i odwoływania poszczególnych lub wszystkich członków a. Powoływania, zawieszania i odwoływania poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
b. Opiniowania opracowanych przez Zarząd rocznych planów produkcji i sprzedaży Spółki, planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju, struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,
c. Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,
d. Wyrażania zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w rocznych planach Spółki, na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz innych obciążeń majątku Spółki,
e. Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki,
f. Rozpatrywania wszelkich wniosków i spraw przekazywanych pod obrady Walnego Zgromadzenia.
g. Udzielania zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.
h. Zatwierdzania wszelkich wydatków inwestycyjnych lub remontowych powyżej 100.000 ( sto tysięcy) PLN.”

8. Dotychczasowa treść § 15:
„1. W miejsce zmarłego lub ustępującego przed wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka.
2. W przypadku, gdy wskutek ustąpienia, śmierci lub innej przyczyny liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa od 5 osób, Zarząd w ciągu 60 dni – licząc od daty wystąpienia jednej ze wskazanych powyżej okoliczności – zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady.
3.Do czasu uzupełnienia składu Rady jej uchwały są ważne.”
Proponowana treść § 15:
„ § 15. W przypadku, gdy wskutek ustąpienia, śmierci lub innej przyczyny liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa od 5 osób, Zarząd w ciągu 90 dni – licząc od daty wystąpienia jednej ze wskazanych powyżej okoliczności – zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej”.

9. Dotychczasowa treść § 16 ust. 3, 4 i 5:
„3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostało zwołane przez Zarząd.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie określonym w Kodeksie handlowym.”

Proponowana treść § 16 ust. 3, 4 i 5:
„3. Innym podmiotom przysługuje prawo zwołania walnego zgromadzenia w przypadkach
i na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Tryb zwoływania walnego zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek
handlowych.”,
a ustęp 5 skreśla się.

10. Dotychczasowa treść § 17 ust. 1,3 i 4:
„1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie handlowym Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkami określonymi w Kodeksie handlowym.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu Handlowego lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”
Proponowana treść § 17 ust. 1,3 i 4:
„1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne
Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych,
jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

11. Dotychczasowa treść § 18 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 8:
„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) Wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki, i kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
3) Zmiana przedmiotu działalności Spółki,
5) Połączenie lub przekształcenie Spółki,
8) Rozwiązanie Spółki.”

12. Dotychczasowa treść § 18 ust. 2:
„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę we
wszelkich sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przez przepisy Kodeksu handlowego.”
Proponowana treść § 18 ust. 2:
„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę we
wszelkich sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

13. Dotychczasowa treść § 5 ust. 1:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w tym 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 775.000, 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B od numeru 775.001 do numeru 1.550.000, 1.550.000 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C od numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000, 1.660.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D od numeru 3.100.001 do numeru 4.760.000, 34. 500.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E od numerach od numeru 4.760.001 do numeru 39.260.000 oraz 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów ) akcji na okaziciela serii F o numerach od 39.260.001 do numeru 52.260.000”.
Proponowana treść § 5 ust. 1:
„1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.065.000 (trzynaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 25 (dwadzieścia pięć) groszy każda, w tym 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 775.000, 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B od numeru 775.001 do numeru 1.550.000, 1.550.000 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C od numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000, 1.660.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D od numeru 3.100.001 do numeru 4.760.000, 34. 500.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E od numerach od numeru 4.760.001 do numeru 39.260.000 oraz 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów ) akcji na okaziciela serii F o numerach od 39.260.001 do numeru 52.260.000”

Poniżej Zarząd podaje zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:
1.W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 11 maja 2010 roku.

2.W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:
a) akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej, niż 1 maja 2010 roku i nie później, niż 12 maja 2010 roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;

b) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 12 maja 2010 roku i nie odebrać ich przed końcem dnia 27 maja 2010 roku. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Stanisława Drozda z Kancelarii Notarialnej w Sanoku, ul. Kościuszki 31.

3.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 6 maja 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej beefsan@beefsan.com.pl. 

                                                                 § 5 1
1.Ustala się wysokość kapitału docelowego w kwocie 3.570.000 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych.
2.W granicach kwoty określonej w ust. 1 Zarząd Spółki może podwyższać kapitał zakładowy w drodze jednokrotnej lub wielokrotnej emisji akcji Spółki.
3.Akcje wydawane w ramach upoważnienia określonego w niniejszym paragrafie mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
4.Uchwalając podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może, za zgoda Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
5.Akcje emitowane na podstawie paragrafu niniejszego nie mogą być przydzielane członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkom, wstępnym lub zstępnym oraz podmiotom, w których osoby te posiadają co najmniej 10 procent udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa o podobnym charakterze, chyba że akcje będą pokryte wpłatami pieniężnymi, a ich cena emisyjna nie będzie niższa, niż przeciętna cena ustalona na podstawie notowań giełdowych z ostatnich sześciu miesięcy przed podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, powiększona o 25%.
6.Ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie może nastąpić w ciągu trzech lat.”
4. Dotychczasowa treść Tytułu IV
„IV. Władze Spółki”
Proponowana treść Tytułu IV:
„IV. Organy Spółki”

5. W § 7 proponuje się dodać ustęp 4 w brzmieniu:
„4. W granicach określonych w ust. 1 liczebność Zarządu określa każda liczba osób piastujących mandat członka Zarządu.”

6. Dotychczasowa treść § 11 ust. 1:
„1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu, lecz nie więcej jak ośmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji.”
Proponowana treść § 11 ust. 1:
„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji.”.

7. Dotychczasowa treść § 12 ust. 2 i 3:
„2. Przewidziane Kodeksem handlowym i Statutem zadania, Rada Nadzorcza wykonuje
kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego, również stałego, wykonywania czynności nadzorczych. Czynności nadzorcze można wykonywać, bądź brać udział w ich przeprowadzaniu wyłącznie osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w Kodeksie handlowym należą w szczególności decyzje w sprawach:
a. Powoływania, zawieszania i odwoływania poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
b. Opiniowania opracowanych przez Zarząd rocznych planów produkcji i sprzedaży Spółki, planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju, struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,
c. Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,
d. Wyrażania zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w rocznych planach Spółki, na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz innych obciążeń majątku Spółki,
e. Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki,
f. Rozpatrywania wszelkich wniosków i spraw przekazywanych pod obrady Walnego Zgromadzenia.
g. Udzielania zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.
h. Zatwierdzania wszelkich wydatków inwestycyjnych lub remontowych powyżej 100.000 ( sto tysięcy) PLN.”
Proponowana treść § 12 ust. 2 i 3:
„2. Przewidziane Kodeksem spółek handlowych i Statutem zadania, Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego,
również stałego, wykonywania czynności nadzorczych. Czynności nadzorcze można wykonywać, bądź brać udział w ich przeprowadzaniu wyłącznie osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w Kodeksie
spółek handlowych należą w szczególności decyzje w sprawach:
a. Powoływania, zawieszania i odwoływania poszczególnych lub wszystkich członków a. Powoływania, zawieszania i odwoływania poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
b. Opiniowania opracowanych przez Zarząd rocznych planów produkcji i sprzedaży Spółki, planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju, struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,
c. Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,
d. Wyrażania zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w rocznych planach Spółki, na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz innych obciążeń majątku Spółki,
e. Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki,
f. Rozpatrywania wszelkich wniosków i spraw przekazywanych pod obrady Walnego Zgromadzenia.
g. Udzielania zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.
h. Zatwierdzania wszelkich wydatków inwestycyjnych lub remontowych powyżej 100.000 ( sto tysięcy) PLN.”

8. Dotychczasowa treść § 15:
„1. W miejsce zmarłego lub ustępującego przed wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka.
2. W przypadku, gdy wskutek ustąpienia, śmierci lub innej przyczyny liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa od 5 osób, Zarząd w ciągu 60 dni – licząc od daty wystąpienia jednej ze wskazanych powyżej okoliczności – zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady.
3.Do czasu uzupełnienia składu Rady jej uchwały są ważne.”
Proponowana treść § 15:
„ § 15. W przypadku, gdy wskutek ustąpienia, śmierci lub innej przyczyny liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa od 5 osób, Zarząd w ciągu 90 dni – licząc od daty wystąpienia jednej ze wskazanych powyżej okoliczności – zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej”.

9. Dotychczasowa treść § 16 ust. 3, 4 i 5:
„3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostało zwołane przez Zarząd.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie określonym w Kodeksie handlowym.”

Proponowana treść § 16 ust. 3, 4 i 5:
„3. Innym podmiotom przysługuje prawo zwołania walnego zgromadzenia w przypadkach
i na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Tryb zwoływania walnego zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek
handlowych.”,
a ustęp 5 skreśla się.

10. Dotychczasowa treść § 17 ust. 1,3 i 4:
„1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie handlowym Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkami określonymi w Kodeksie handlowym.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu Handlowego lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”
Proponowana treść § 17 ust. 1,3 i 4:
„1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne
Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych,
jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

11. Dotychczasowa treść § 18 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 8:
„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) Wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki, i kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
3) Zmiana przedmiotu działalności Spółki,
5) Połączenie lub przekształcenie Spółki,
8) Rozwiązanie Spółki.”

12. Dotychczasowa treść § 18 ust. 2:
„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę we
wszelkich sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przez przepisy Kodeksu handlowego.”
Proponowana treść § 18 ust. 2:
„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę we
wszelkich sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

13. Dotychczasowa treść § 5 ust. 1:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w tym 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 775.000, 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B od numeru 775.001 do numeru 1.550.000, 1.550.000 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C od numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000, 1.660.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D od numeru 3.100.001 do numeru 4.760.000, 34. 500.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E od numerach od numeru 4.760.001 do numeru 39.260.000 oraz 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów ) akcji na okaziciela serii F o numerach od 39.260.001 do numeru 52.260.000”.
Proponowana treść § 5 ust. 1:
„1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.065.000 (trzynaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 25 (dwadzieścia pięć) groszy każda, w tym 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 775.000, 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B od numeru 775.001 do numeru 1.550.000, 1.550.000 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C od numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000, 1.660.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D od numeru 3.100.001 do numeru 4.760.000, 34. 500.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E od numerach od numeru 4.760.001 do numeru 39.260.000 oraz 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów ) akcji na okaziciela serii F o numerach od 39.260.001 do numeru 52.260.000”

Poniżej Zarząd podaje zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:
1.W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 11 maja 2010 roku.

2.W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:
a) akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej, niż 1 maja 2010 roku i nie później, niż 12 maja 2010 roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;

b) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 12 maja 2010 roku i nie odebrać ich przed końcem dnia 27 maja 2010 roku. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Stanisława Drozda z Kancelarii Notarialnej w Sanoku, ul. Kościuszki 31.

3.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 6 maja 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej beefsan@beefsan.com.pl

4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

5.Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6.Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

7.Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej beefsan@beefsan.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
b) Spółka zamieści na swojej stronie internetowej wzór formularza pełnomocnictwa, jednakże dopuści do reprezentowania na Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treści, jeśli tylko będzie z niego wynikało:
– że udzielającym pełnomocnictwa jest akcjonariusz uprawniony do udziału
w Zgromadzeniu,
– kto jest pełnomocnikiem,
– że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by
pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał przysługujące mu prawa
c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
d) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
g) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

8.Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. W związku z proponowanym porządkiem obrad Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.beefsan.com.pl/pl/44:Raporty_roczne są dostępne następujące dokumenty:
a) sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2009,
b) sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2009,
c) raporty oraz opinie biegłego rewidenta z badania obu sprawozdań finansowych,
d) raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2009,
e) ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju spółki i grupy kapitałowej.
Inne dokumenty wiążące się z przedmiotem obrad zgromadzenia będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki w miarę ich powstawania lub otrzymania przez Spółkę.
9.Informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.beefsan.com.pl.

2. INFORMACJA O LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW


W dniu ogłoszenia o walnym zgromadzeniu pozostaje w obrocie 52 260 000 akcji spółki uprawniających do oddania 52 260 000 głosów na zgromadzeniu w tym:

– 52 255 200 akcji na okaziciela uprawniających do oddania 52 255 200 głosów

– 4800 akcji imiennych uprawniających do oddania 4800 głosów

3. INFORMACJA O UDZIALE W ZGROMADZENIU I WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zgodnie z wymogiem art.4023 § 1 pkt 5 Ksh Spółka udostępnia formularz pełnomocnictwa (do pobrania). Jego treść jest przystosowana do wymogu art. 4023 § 3 Ksh w zakresie, jaki da się pogodzić z istotą pełnomocnictwa, przedmiotem obrad zgromadzenia oraz faktem, że pełnomocnik będzie obecny na zgromadzeniu. Nie są znane obecnie kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia, członków komisji mandatowo-skrutacyjnej, członków Rady Nadzorczej. Formularz pełnomocnictwa nie zawiera też pola dla zgłoszenia sprzeciwu, albowiem pełnomocnictwo nie jest kartą do głosowania, natomiast pełnomocnik obecny na zgromadzeniu będzie miał możliwość osobistego zgłoszenia sprzeciwu stosownie do wyniku głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Udostępniony formularz ma celu wyłącznie ułatwienie akcjonariuszom sporządzenie dokumentu, jeśli uznają go za pomocny.
Jednocześnie Spółka informuje, że dopuści do reprezentowania ma Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treści, jeśli tylko będzie z niego wynikało:
– że udzielający pełnomocnictwa jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu;
– kto jest pełnomocnikiem,
– że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał przysługujące mu prawa.
Udział pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz jego sposób głosowania nie różni się od osobistego uczestnictwa akcjonariusza i oddawania przezeń głosu na Zgromadzeniu. Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomocą kart do głosowania zapewniających oddanie głosu „za”, „przeciw” oraz „wstrzymującego się od głosu”. Treść kart do głosowania jest taka sama dla każdego uczestnika Zgromadzenia – akcjonariusza, jak i pełnomocnika.

Pobierz plik pełnomocnictwa

4.Projekty uchwał

Pobierz plik projektów uchwał

5. Uchwały Rady Nadzorczej związane z porządkiem obrad.

Pobierz plik uchwał Rady Nadzorczej

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia

Pobierz plik uchwał Walnego zgromadzenia