WZA – 15 stycznia 2018 r. – szczegóły

20.12.2017

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391

zwołuje na dzień 15 stycznia 2018 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.Porządek obrad :

  • Otwarcie Zgromadzenia.
  • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  • Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  • Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
  • Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
  • Zamknięcie Zgromadzenia

Poniżej Zarząd podaje zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

1.W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 30 grudnia 2017 roku.

2.W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:
a) akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej, niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia i nie później, niż 2 stycznia 2018 roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
b) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 30 grudnia 2017 roku i nie odebrać ich przed końcem dnia 15 stycznia 2018 roku. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Stanisława Drozda z Kancelarii Notarialnej w Sanoku, ul. Kościuszki 31.
c) akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo uczestniczenia w zgromadzeniu, jeśli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji, czyli 30 grudnia 2017 roku.

 3.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 27 grudnia 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sekretariat@pbs-finanse.pl.

 4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

 5.Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 6.Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Stanowi to odstępstwo od rekomendacji IV.R.2 oraz zasady IV.Z.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

7.Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

8.Informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pbs-finanse.pl.

 9. Spółka nie planuje transmitowania obrad walnego zgromadzenia ani rejestrowania jego przebiegu w formie audio lub wideo. Nie będzie więc możliwa dwustronna komunikacja z akcjonariuszami w czasie rzeczywistym, jak i wykonywanie przez nich prawa głosu – tak osobiście, jak i przez pełnomocnika. Z tej samej przyczyny na stronie internetowej Spółki nie zostanie zamieszczony zapis przebiegu zgromadzenia. Stanowi to odstępstwo od zasad I.Z.1.16 i I.Z.1.120 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

2. INFORMACJA OLICZBIE AKCJI IGŁOSÓW.

W dniu ogłoszenia o walnym zgromadzeniu pozostaje wobrocie 10.452.000 akcji spółki uprawniających do oddania 10.452.000 głosów na zgromadzeniu wtym:- 10.451.520 akcji na okaziciela uprawniających do oddania 10.451.520 głosów- 480 akcji imiennych uprawniających do oddania 480 głosów

3. INFORMACJA OUDZIALE WZGROMADZENIU IWYKONYWANIU PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.

1.Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@pbs-finanse.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

7. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

8. Zgodnie zwymogiem art.4023 § 1 pkt 5 Ksh Spółka udostępnia formularz pełnomocnictwa (do pobrania). Jego treść jest przystosowana do wymogu art. 4023 § 3 Ksh wzakresie, jaki da się pogodzić zistotą pełnomocnictwa, przedmiotem obrad zgromadzenia oraz faktem, że pełnomocnik będzie obecny na zgromadzeniu. Nie są znane obecnie kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia i członków komisji mandatowo-skrutacyjnej. Formularz pełnomocnictwa nie zawiera też pola dla zgłoszenia sprzeciwu, albowiem nie jest możliwe oddawania głosu drogą korespondencyjną, ani zgłaszania sprzeciwu w tym trybie, natomiast pełnomocnik obecny na zgromadzeniu będzie miał możliwość osobistego zgłoszenia sprzeciwu stosownie do wyniku głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Udostępniony formularz ma celu wyłącznie ułatwienie akcjonariuszom sporządzenie dokumentu, jeśli uznają go za pomocny.Jednocześnie Spółka informuje, że dopuści do reprezentowania na Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treści, jeśli tylko będzie zniego wynikało:

– że udzielający pełnomocnictwa jest uprawniony do udziału wZgromadzeniu;

 – kto jest pełnomocnikiem,

 – że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał przysługujące mu prawa.

9. Udział pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz jego sposób głosowania nie różni się od osobistego uczestnictwa akcjonariusza i oddawania przezeń głosu na Zgromadzeniu. Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomocą kart do głosowania zapewniających oddanie głosu „za”, „przeciw” oraz „wstrzymującego się od głosu”. Treść kart do głosowania jest taka sama dla każdego uczestnika Zgromadzenia – akcjonariusza, jak i pełnomocnika.

Pobierz plik pełnomocnictwa.

4. Projekty uchwał .

Pobierz plik projektów uchwał .

5.  Uchwały

Pobierz plik uchwał