Rezygnacja Prezesa Zarządu 24.06.2020 r. – szczegółyZgodnie z §5 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki PBS Finanse SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2020r. o godzinie 17.40 wpłynęło oświadczenie Prezesa Zarządu o rezygnacji z dniem 03 lipca 2020r.

Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:

Raporty bieżące 2020-2016