Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia – 25 maja 2012 r. – szczegóły

26.04.2012

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 25 maja 2012 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.Porządek obrad :

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

 4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku

    oraz sprawozdania finansowego Spółki   za 2011 rok.

7.  Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok.

9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

    w 2011r.

10. Zamknięcie ZgromadzeniaPoniżej Zarząd podaje zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

1.W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji,

    czyli 9 maja 2012 roku.

  2.W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:

 A. 1) akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej, niż 27 kwietnia 2012 roku i nie później, niż 10 maja 2012 roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;2) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 10 maja 2012 roku i nie odebrać ich przed końcem dnia 25 maja 2011 roku. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Stanisława Drozda z Kancelarii Notarialnej w Sanoku, ul. Kościuszki 31.B) akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.

3.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 4 maja 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontrol@pbs-finanse.com.pl.

 4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.5.Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 6.Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.7.Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej kontrol@pbs-finanse.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.b) Spółka zamieści na swojej stronie internetowej wzór formularza pełnomocnictwa, jednakże dopuści do reprezentowania na Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne odowolnej treści, jeśli tylko będzie zniego wynikało:

– że udzielającym pełnomocnictwa jest akcjonariusz uprawniony do udziału  w Zgromadzeniu,

 – kto jest pełnomocnikiem,

– że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by  pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu

   w jego imieniu   i wykonywał  przysługujące mu prawa.

 c) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego

     wynika z treści pełnomocnictwa.

d) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

 e) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

 f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 g) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.8.Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. W związku z proponowanym porządkiem obrad Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.pbs-finanse.com.pl/raporty-roczne.html są dostępne następujące dokumenty:

a) sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2011,

 b) sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2011,

 c) raporty oraz opinie biegłego rewidenta z badania obu sprawozdań finansowych,

d) raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2011,

 e) ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.Inne dokumenty wiążące się z przedmiotem obrad zgromadzenia będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki w miarę ich powstawania lub otrzymania przez Spółkę.9.Informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pbs-finanse.com.pl .

2.INFORMACJA O LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW W dniu ogłoszenia o walnym zgromadzeniu pozostaje wobrocie 104.520.000 akcji spółki uprawniających do oddania 52 260 000 głosów na zgromadzeniu wtym:- 104 447 200 akcji na okaziciela uprawniających do oddania 104 447 200 głosów- 4800 akcji imiennych uprawniających do oddania 4800 głosów.

3. INFORMACJA O UDZIALE W ZGROMADZENIU I WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA .Zgodnie zwymogiem art.4023 § 1 pkt 5 Ksh Spółka udostępnia formularz pełnomocnictwa (do pobrania). Jego treść jest przystosowana do wymogu art. 4023 § 3 Ksh wzakresie, jaki da się pogodzić zistotą pełnomocnictwa, przedmiotem obrad zgromadzenia oraz faktem, że pełnomocnik będzie obecny na zgromadzeniu. Nie są znane obecnie kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia i członków komisji mandatowo-skrutacyjnej. Formularz pełnomocnictwa nie zawiera też pola dla zgłoszenia sprzeciwu, albowiem pełnomocnictwo nie jest kartą do głosowania, natomiast pełnomocnik obecny na zgromadzeniu będzie miał możliwość osobistego zgłoszenia sprzeciwu stosownie do wyniku głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Udostępniony formularz ma celu wyłącznie ułatwienie akcjonariuszom sporządzenie dokumentu, jeśli uznają go za pomocny.Jednocześnie Spółka informuje, że dopuści do reprezentowania ma Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne odowolnej treści, jeśli tylko będzie zniego wynikało:- że udzielający pełnomocnictwa jest uprawniony do udziału wZgromadzeniu;- kto jest pełnomocnikiem,

– że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział  w Zgromadzeniu w jego imieniu  i wykonywał przysługujące mu prawa.

 Udział pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz jego sposób głosowania nie różni się od osobistego uczestnictwa akcjonariusza i oddawania przezeń głosu na Zgromadzeniu. Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomocą kart do głosowania zapewniających oddanie głosu „za”, „przeciw” oraz „wstrzymującego się od głosu”. Treść kart do głosowania jest taka sama dla każdego uczestnika Zgromadzenia – akcjonariusza, jak i pełnomocnika.

 Pobierz plik pełnomocnictwa.

4. PROJEKTY UCHWAŁ.

Pobierz plik projektów uchwał .

5. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ  ZWIĄZANE Z PORZĄDKIEM OBRAD.

Pobierz plik Uchwał RN.

6. UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Pobierz plik uchwał